ALGEMENE VOORWAARDEN BESTELLINGEN VIA WEBSHOP

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten voortvloeiend uit de webshop van Joey’s Motor Ranch

1.2. Met het plaatsen van een bestellingen gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden bestellingen via Webshop Joey’s Motor Ranch.

1.3. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk met instemming van  Joey’s Motor Ranch worden afgeweken, de overige bepalingen blijven dan onverminderd van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Joey’s Motor Ranch zijn vrijblijvend en  behoudt zich Joey’s Motor Ranch uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door  Joey’s Motor Ranch , Joey’s Motor Ranch is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien Joey’s Motor Ranch een bestelling niet accepteert, wordt dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling meegedeeld.

Artikel 3. Prijzen en wijze van betalen

3.1. Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief B.T.W. en exclusief administratiekosten 3.2. Betaling kan middels IDEAL of overschrijving per bank/giro op een door Joey’s Motor Ranch op te geven rekeningnummer. Betaling dient vooruit te geschieden. Let op: indien u kiest voor overschrijving per bank/giro duurt de levering langer.

Art. 4. Levertijden/levering

4.1. Joey’s Motor Ranch streeft naar een levertijd van 3 werkdagen. Overschrijding van deze levertijd geeft u geen recht op annulering van uw bestelling of enige compensatie.

4.2. De bestelde producten worden verstuurd naar het door u bij de plaatsing van de bestelling opgegeven adres. Joey’s Motor Ranch is niet verantwoordelijk voor leveringen die niet goed worden afgeleverd indien u het adres niet juist hebt aangegeven. Eventueel gemaakte extra porto en/of bijkomende kosten worden op opdrachtgever verhaald.

Art. 5. Eigendom

5.1. Het eigendom van de geleverde producten gaat pas naar u over indien u alles wat u verschuldigd bent aan Joey’s Motor Ranch heeft voldaan. Het risico van de producten gaat op u over op het moment van aflevering.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1. Producten worden speciaal voor u besteld en kunnen niet geretourneerd worden. Het is daarom van groot belang dat u het juiste chassisnummer invult bij het plaatsen van de bestelling.

7.2. Producten met een fabricagefout en/of beschadiging kunnen wij terugnemen. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Joey’s Motor Ranch daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering bij voorkeur per e-mail of schriftelijk op de hoogte te stellen.

7.3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Joey’s Motor Ranch de keuze de desbetreffende producten tegen retournering te vervangen door nieuwe producten, dan wel tegen retournering de factuurwaarde te restitueren.

Artikel 8. Garantie

8.1. Indien Joey’s Motor Ranch producten aan de afnemer levert, is Joey’s Motor Ranch nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Joey’s Motor Ranch ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend.  Reclamaties die door Joey’s Motor Ranch  na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Joey’s Motor Ranch in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Joey’s Motor Ranch, dan wel tussen Joey’s Motor Ranch en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Joey’s Motor Ranch, is Joey’s Motor Ranch niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Joey’s Motor Ranch.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Joey’s Motor Ranch in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Joey’s Motor Ranch gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Joey’s Motor Ranch kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Overige voorwaarden

11.1. Indien u aan Joey’s Motor Ranch schriftelijk opgave doet van een adres, is Joey’s Motor Ranch gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Joey’s Motor Ranch schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2. Wanneer door Joey’s Motor Ranch gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Joey’s Motor Ranch deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Joey’s Motor Ranch in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Joey’s Motor Ranch vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4. Joey’s Motor Ranch is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5. Accessoires en/of onderdelen die op speciaal type/model en bouwjaar worden besteld, kunnen niet geretourneerd worden. Daarom is het van groot belang dat u het juiste chassisnummer van uw motorfiets invult bij het plaatsen van de bestelling.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 12.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Privacy Beleid

13.1. Joey’s Motor Ranch respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Joey’s Motor Ranch zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

13.2. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

13.3. Joey’s Motor Ranch zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ruilen

Wanneer u een product bestelt, betaalt u het aankoopbedrag & verzendkosten. Vanaf 150,00 zijn de verzendkosten voor Joey’s Motor Ranch.

Wanneer u een artikel wil ruilen moet u zelf zorg dragen voor de retourverzending en de kosten hiervoor.

Wanneer u het pakket zonder Track & Trace verstuurd en het verloren gaat in de post, is dit de verantwoording van de klant.

Retourneren

Artikelen met een korting hoger dan 10% kunnen niet retour.

Bij het definitief retourneren van een artikel krijgt u het aankoopbedrag minus de verzendkosten terug gestort op uw bankrekening. Wij zullen daarom ook naar uw bankgegevens vragen.

Wanneer u een artikel wil retouneren moet u zelf zorg dragen voor de retourverzending en de kosten hiervoor.

Wanneer u het pakket zonder Track & Trace verstuurd en het verloren gaat in de post, is dit de verantwoording van de klant.

Ruilen en retourneren binnen een termijn van (14) veertien dagen.

*Wanneer u een artikel wat gekocht is in de webshop retouneert in de winkel, krijgt u een cadeaubon hiervoor of wij zorgen dat het teveel betaalde bedrag word teruggestort op uw rekening.

Retourvoorwaarden

Mocht er een artikel niet naar wens zijn dan kunt u deze retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@joeysmotorranch.nl met daarin:

Artikelnummer
Reden van retour
Uw naam
Uw adresgegevens
Uw rekeningnummer waarop wij het geretourneerde bedrag moeten terugstorten

* Artikelen die retour gestuurd worden moeten in goede orde en in een goede verpakking worden geretourneerd, bijvoorbeeld in dezelfde verpakking als waar wij het in verstuurd hebben.

* De kaartjes moeten nog aan het product zitten.

* De KOPIE factuur moet mee teruggestuurd worden, de factuur kunt u zelf houden.

* De verzendkosten worden ingehouden op het retourbedrag.

* De retourkosten zijn voor eigen rekening.

Informatie over betalen

Betalen via iDEAL – Telebankieren

Wat is iDEAL?

iDEAL is momenteel de meest gebruikte betalingsmethode voor online aankopen. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL.

iDEAL is beschikbaar voor een aantal internetbankierders

Hoe werkt iDEAL?

U plaatst een bestelling bij ons. Bij het afrekenen van de bestelling kunt u aangeven dat u met iDEAL wilt betalen. Klik dan op de iDEAL-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en wij worden geïnformeerd dat de bestelling is betaald.

LET OP: Houdt uw bankpas en eventuele identificatiemethode  bij de hand tijdens het besteltraject.